Řád školní knihovny

 

 

 

 1. Organizace školní knihovny

 1. Školní knihovna je provozována za účelem poskytování půjčovních a čtenářských služeb.

 2. Za provoz knihovny a hospodaření s finančními prostředky odpovídá správce školní knihovny.

 3. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, Fondu přátel Gymnázia, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.

 4. Půjčovní doba je ve dnech označených na dveřích knihovny.

 

 1. Uživatel knihovny

 1. Uživateli knihovny jsou pracovníci školy a žáci.

 2. Pro návštěvu a následnou výpůjčku je třeba seznámit se s Řádem školní knihovny a vyplnit Čtenářský průkaz. Právo výpůjčky automaticky končí ukončením pracovního poměru či ukončením školní docházky.

 1. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel  právo využívat služby poskytované školní knihovnou.

 2. Uživatelé (žáci) se nesmí zdržovat v knihovně a vybírat knihy bez dohledu správce knihovny.

 3. Uživatelé jsou povinni šetřit školní majetek (vybavení). Za svévolné poškození knih a zařízení knihovny bude požadována náhrada. 

 4. Uživatelé v knihovně zachovávají klid, neruší ostatní čtenáře. Nesmí v knihovně jíst a pít nápoje.

 5. Přístup do knihovny mají uživatelé v přezůvkách, bez svrchního oděvu.

 6. Uživatelé nahlásí správci knihovny poškozenou knihu dřív, než si ji půjčí.

 7. Uživatelé vrací zapůjčené knihy správci knihovny v půjčovní době knihovny. Půjčovní doba je 1 měsíc. Půjčování knih je ve školním roce ukončeno 15. 6. Zahájeno je pak vždy 1. 9.

 

 1.  Výpůjční řád knihovny

 

 1. Každá výpůjčka podléhá registraci výpůjčním lístkem, který je uložen u správce knihovny.

 2. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčenou knihu dalším osobám.

 3. Půjčování knih a dalších materiálů je zdarma.

 4. Výpůjčku lze prodloužit, pokud o knihu nežádá jiný uživatel. Knihy lze rezervovat.

 5. Pokud uživatel nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, knihovna ho upomene a účtuje mu poplatek za upomínku:

 

 1. upomínka – 1 měsíc po zapůjčení knihy   - 5,- 

 2.  upomínka – 2 měsíce po zapůjčení knihy         - 20,- 

 3.  upomínka – 3 měsíce po zapůjčení knihy         - 50,- 

 4. upomínka rodičům - po třech a více měsících  -  rodiče uhradí cenu knihy  

 1.  Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel nahradit: a) nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,

  b) plnou finanční náhradou titulu.

  Vybrané finanční prostředky budou převedeny na účet školy a budou sloužit k nákupu nových knih.

 2.  Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek  správce knihovny právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 3. PC používají uživatelé jen se svolením správce knihovny pro potřebu vzdělávání. 

 4. Manipulovat s elektrickými přístroji je dovoleno pouze správci knihovny.

 5. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo porušuje Řád školní knihovny.

 

Řád školní knihovny nabývá účinnosti dne 1. 3. 2015

 

V Havířově 1. 3. 2015

 

Mgr. Dobruše Fajkusová, správce knihovny                     PhDr. Petr Šimek, ředitel školy